Trojka na otázky 
 

Tímto způsobem můžete získat odpověď ANO nebo NE na určitou otázku. Ta by měla být položena vždy tak, aby se na ní dalo výše uvedeným způsobem odpovědět!
Karty se dají rozdělit na tři základní skupiny a sice na karty kladné, záporné a karty neutrální. V každé skupině pak je možnost procentuelního rozlišení každé jednotlivé karty. To vám umožňuje poměrně přesně určit, na kolik procent je odpověď ANO či NE.

POSTUP KLADENÍ KARET:

 

Zařazení karet do skupin:

Kladné:
Oko Boží - 100%
Kněz - 100%
Svatba
Milenec
Věrnost
Radost
Roh hojnosti
Peníze
Nenadálá radost
Důstojník
Touha
Naděje

Neutrální:
Cesta
Milenka
Dům
Dítě
Dar
Dopis
Soudce
Poselství
Toužebné přání
Vážné myšlenky

Záporné:
Žárlivost
Zloděj
Vdova
Vdovec
Nemoc
Faleš
Neštěstí
Nepřítel
Nepříjemnosti

Poznámka: Toto rozdělení je pouze orientační. Žádná karta není, (vyjma Božího oka a Kněze) úplně kladná či úplně záporná.

XXX 

Magická sedmička 
 

Tímto způsobem máte možnost vykládat na jakoukoliv událost. Můžete se dozvědět jaký bude mít průběh, co jí může ovlivnit, a jaký bude konečný výsledek, či co z toho vyplývá pro osobu, která se na tu kterou záležitost táže.

 

Možnosti výkladů:
Tazatel má určitou myšlenku (záměr), kterou by chtěl realizovat a neví, zda se má do toho pustit či nikoliv. V takovém případě si vyložte první dvě karty na myšlenku jako takovou, jaká je, zda je vůbec její realizace možná, další tři karty na vlivy, které by mohli figurovat během realizace, a poslední dvě karty na konečný výsledek.

Postup kladení karet:

1,2 – myšlenka, záměr
3,4,5 – karty vlivu na průběh realizace
6,7 – konečný výsledek

Sedmička se dá použít i pro další výklady a to:
- na zdraví jak tělesné tak co se týče psychiky
- na průběh nemoci a úspěšnost léčby
- na prosperitu podnikatelskou i finanční
- na pracovní stabilitu či změnu zaměstnání
- na budoucnost v citových záležitostech
- u dětí na dispozice ovlivňující vstup do života
- na průběh a úspěšnost studia

Uvádím zde ty nejzákladnější možnosti výkladů, ale na vás je k čemu dalšímu budete sedmičku využívat.
Postup při výkladu je velmi jednoduchý. V prvé řadě si určete délku doby na kterou si chcete vyložit. Já nejvíce používám tři základní a sice na jeden rok, na tři roky, nebo na šest let.
Prvních šest karet jsou karty vlivu k určenému tématu a ty použijete tak, aby vám pokryly požadovanou dobu výkladu ( u výkladu na rok zastupuje každá karta dva měsíce, na tři roky karta představuje šest měsíců a na šest let je každá karta na jeden rok). Poslední sedmá karta vypovídá v jaké pozici či stavu je tazatel po určené době výkladu.

Další příklady:

Postup kladení karet:

1 až 6 – karty vlivu na zdraví na 1 rok
7 – jak se dotyčná osoba bude cítit ode dneška za 1 rok
Poznámka: Člověk se může cítit nemocen i když je vlastně zdráv!

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7
1 až 6 – karty vlivu na prosperitu (pracovní, studijní, atp.) na 3 roky
7 – jak dalece je dotyčný spokojen s výsledkem ode dneška za 3 roky
Poznámka: Může prosperovat a přesto výsledek nesplňuje jeho představu, nebo může být prosperita slabá a přes to je dotyčný spokojen. Například proto, že jej práce uspokojuje vnitřně.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7
1 až 6 – karty vlivu na citový život na 6 let
7 – v jaké pozici je tazatel ode dneška za 6 let
Poznámka: Karty vlivu mohou předpovídat možnost vztahu a přesto může být dotyčný za 6 let bez partnera. To napovídá, že vztah nebude dlouhodobý.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 --- 7
1 až 6 – karty vlivu na vstup do dospělosti na 6 let
7 – co si dotyčná osoba nese do života ode dneška za 6 let
Poznámka: Sedmá karta prozrazuje hlavní povahový rys osobnosti tazatele. Doporučuji směrovat tento výklad mezi 15 – 21 rok života i když se jedná o osobu mladší patnácti let.

1 --- 2 - 3 - 4 - 5 --- 6 --- 7
1 – karta vlivu na přijímací zkoušky
2 až 5 – karty vlivu na průběh studia na 4 roky
6 – karta vlivu na závěrečné zkoušky
7 – jak dalece bude tento mladý člověk využívat dosaženého vzdělání v praktickém životě
Poznámka: Pokud se jedná o tříleté studium, lze vyčlenit na závěrečné zkoušky dvě karty. Jedná-li se o studium pětileté, je možné vypustit kartu vlivu na přijímací nebo závěrečné zkoušky.
Pozor,pokud se na sedmé pozici objeví karta papežky nebo poustevníka, je tendence k dalšímu studiu.

XXX 

Vztahový výklad 
 

Na levé a pravé straně jsou osoby na jejíž vztah si chcete vyložit a uprostřed jsou karty, které vypovídají o tom, co tyto dva lidi spojuje v té které době, a sice v minulosti, současnosti a v budoucnosti. Minulost u tohoto výkladu má své opodstatnění, neboť vám prozradí, na jakém základě je vztah postaven a přítomnost spolu s budoucností vypovídá o vývoji vztahu. Pokud je v současnosti něco co tyto dva lidi od sebe vzdaluje, máte možnost z výkladu posoudit, zda lze tento vztah vylepšit, či nikoliv.

 Vztahové výklady se dělí na citové, rodinné, přátelské a pracovní. Použijete-li těchto určení při výkladu, nemusíte znát jméno osoby na kterou se ptá ten, kdo o výklad požádal.
Druhou osobu (partnera), pokud neznáte její jméno, nazývejte podle toho o jaký výklad se jedná.

U citového - manžel, manželka, partner nebo partnerka, milenec či milenka.
U rodinného - otec, matka, tchán, tchýně, dcera, syn, vnuk, vnučka či někdo jiný z příbuzenstva.
U přátelského - přítel, přítelkyně, soused, sousedka, ale můžeme sem zařadit i ostatní známé bez ohledu na to, je-li tam v současnosti nějaký konflikt.
U pracovního - nadřízený, podřízený, konkurent či spolupracovník.

Zamícháte karty, rozložíte je v ruce do vějíře. Vy kladete otázky, ale karty tahá osoba, které vykládáte.
K výběru karty by mělo dojít vždy až po položení otázky.

Postup kladení karet:

 

1 – vy vůči partnerovi v minulosti
2 – partner vůči vám v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – vy vůči partnerovi v současnosti
5 – on vůči vám v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
8 – on vůči vám v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat

Výklad začínáte vždy od leva a pokud si ten kdo o výklad požádal vybral pravou stranu začínáte otázky od partnera, to znamená od osoby na kterou si dotyčný chce nechat vyložit, a to takto:

1 – partner vůči vám v minulosti
2 – vy vůči partnerovi v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – partner vůči vám v současnosti
5 – vy vůči partnerovi v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – partner vůči vám v budoucnosti
8 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat

XXX  

Rychlý výklad na budoucnost 
 

Postup míchání a snímání karet je stejný jako u velkého kříže.
Doba výkladu u velkého kříže, je cca 40 minut. Tento výklad trvá asi 20 minut a proto jej nazývám rychlým

Postup kladení karet:

 

Rychlý výklad se skládá z pěti sekvencí

1. O čem nevíte? - karty 1, 2, 3
2. Co vás čeká ? - karty 4, 5, 6
3. Co vás nemine? - karty 7, 8, 9
4. Z čeho vše pramení? - karty 10, 11, 12
5. Kam události směřují? - karty 13, 14, 15

Tento výklad může mít čtyři různé podoby:
- vyložení všech pěti sekvencí
- vyložení bez čtvrté sekvence
- vyložení bez páté sekvence
- vyložení bez čtvrté a páté sekvence

XXX  

Velký výklad na budoucnost 
 

Tento výklad jsem převzala po mé babičce, protože mi vyhovoval. To ale neznamená, že vy ho musíte také používat. Možná v něm najdete inspiraci pro vytvoření vlastního postupu, neboť v této oblasti se fantazii meze nekladou.
Já dělám tento výklad na jeden rok do budoucna, abych dostala co možná nejpodrobnější informace o blízké budoucnosti, i proto, že máme možnost ovlivnit nabídku osudu svým vlastním rozhodováním. My sami si určujeme, jak se k životním situacím postavíme.

Osobně nejsem zastáncem dlouhodobých výkladů.
Osud je jako strom, v jehož kořenech jsme se narodili. Období vlivu ze strany rodičů, to je ten kmen po kterém musíme vylézt, abychom se dostaly ke koruně, která obsahuje veškerou nabídku našeho osudu. Ale pak už jen na nás záleží, po kterých větvích se rozhodneme vy-stoupat do vrcholu koruny života.
Můžete si samozřejmě tento výklad udělat na tři, pět, deset nebo více let. Čím delší dobu zadáte, tím méně bude výklad konkrétní.
Nebo naopak, můžete volit kratší dobu, pokud potřebujete nahlédnout do vývoje aktuálních záležitostí.
Zamícháte karty, položíte je na stůl a necháte toho, kdo o výklad požádal, karty třikrát sejmout směrem k jeho osobě. Vy pak je opět sesbíráte tak, že jako první zvednete hromádku ležící nejblíže k vám, dáte ji na střední kopičku a tyto karty položíte na poslední hromádku, která je od vás nejdále. Sejmutí je důležité, neboť ten komu vykládáte, vložil tímto aktem do karet vlastní energii a tím je připravil pro výklad tzv. přímo sobě na tělo.

Teď můžete začít s výkladem "Velkého kříže".

 Postup kladení karet Velkého kříže:

 

Časová osa je složena ze tří sekvencí

1. Co se stane do tří měsíců? - karty 1, 2, 3
2. Co se stane do šesti měsíců? - karty 4, 5, 6
3. Co se stane ve druhé polovině roku výkladu, který započal dnešním dnem? - karty 7, 8, 9
Postup kladení karet Časové osy:


Zde se dozvíte časovou posloupnost těch událostí, které jste vyložili ve velkém kříži.

Mimoto, každá karta zastupuje určité období roku výkladu. V první a druhé sekvenci, každá karta zastupuje jeden měsíc, a ve třetí sekvenci, zastupuje každá karta dva měsíce. Jejich samostatná symbolika, vám prozradí, k čemu je ta určitá doba vhodná. Jestli máte něco udělat tzv. využít situace, nebo naopak počkat.